Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Stanovy spolku

Turnoff Dogfrisbee, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Turnoff Dogfrisbee, z. s. (dále jen „spolek“) mají své sídlo v Turnově, na adrese Žižkova 1014, Turnov 511 01. Anglický ekvivalent jména spolku: Turnoff Dogfrisbee.

 

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je podpora psích sportů, zejména ve sportu zvaném dogfrisbee. Podpora sportovních aktivit mládeže, ve které dochází ke spolupráci člověka a psa. Prosazování práv zvířat a jejich ochrana. Vytváření a organizování dogfrisbee akcí. Podpora majitelů psů v oblasti péče o psa a vhodné výživy psa.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) pravidelnými tréninky se psy (v letním období) a kondiční a technické přípravě hráčů v zimním období,

b) výchova a příprava nových hráčů (juniorů i dospělých osob),

c) pravidelná účast na zahraničních a domácích soutěžích,

d) pořádání seminářů, kurzů a závodů,

f) účast členů spolku na kurzech, seminářích nebo táborech pořádaných jinými subjekty, jejichž hlavní náplní je sport dogfrisbee nebo fyzická příprava psa i hráče,

 


 

Čl. IV

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou spolku, který o jeho přijetí rozhodne do 5 dnů od doručení písemné přihlášky. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit předsedu spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

7. V případě, že se člen spolku zúčastní alespoň 5ti závodů v čechách má právo na odměnu ve formě 5 frisbee disků (Hero Xtra 235).

 

8. Člen spolku se zavazuje k tomu, že bude-li závodit na českých soutěžích, bude závodit za družstvo Turnoff Dogfrisbee. (Soutěž družstev je vypsanou soutěží v rámci Poháru Purina DogChow.)

 

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) předseda

 

 

Čl. VI

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze nadpoloviční většiny jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí předsedu a odvolává jej,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) rozhoduje o vyloučení členů,

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i) rozhoduje o zániku spolku.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

 

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.


 

Čl. VII

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého a přijímat členy spolku. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

3. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

 

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou fyzickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Účinnost od 1. 1. 2015

V Havlovicích dne 6. 12. 2014