Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Zápis z ustavující členské schůze

Zápis ustavující schůze spolku TURNOFF DOGFRISBEE

Dne 6. 12. 2014 proběhla ustavující schůze spolku TURNOFF DOGFRISBEE, z. s. (dále jen “spolek”). Ustavující schůze byla svolána dne 1. 11. 2014 svolavatelkou Pavlou Hejralovou a zúčastnili se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na programu ustavující chůze (dále jen “schůze”) byly zařazeny tyto body:

  1. Sepsání listiny přítomných

  2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího

  3. Schválení stanov

  4. Volba předsedy spolku

  5. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku

 

Ad 1

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 2

Svolavatel obeznámil přítomné s průběhem jednání a o krocích, které v zájmu spolku učinil. Svolavatel navrhnul pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze Pavlu Hejralovou.

Ad 3

Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku a účelem spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Stanovy schváleny 4 hlasy pro, proti 0, zdrželi 1. Stanovy tak byly usnesením schůze schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 4

Na předsedu spolku byli navrženi kandidáti: Jitka Grasslová, Pavla Hejralová, Marcela Nosková

Hlasování - Jitka Grasslolvá, 1 pro, 1 proti a 3 zdrželi

Pavla Hejralová 4 pro, 0 proti a 1 se zdržel

Marcela Nosková 1 pro, 0 proti a 4 se zdrželi

Předsedou spolku byla zvolena v souladu se schválenými stanovami Pavla Hejralová. Pro byli 4, proti 0 a zdrželo se 1.

Ad 5

Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byla s usnesení schůze pověřena Pavla Hejralová.

 

V Havlovicích dne 6.12.2014